Privacy

Hoewel voor de raadpleging van het grootste gedeelte van de informatie op deze website de bekendmaking van uw persoonsgegevens niet vereist is, is het mogelijk dat het voor bepaalde delen van deze website noodzakelijk is dat u THE PET CHANNEL van deze informatie voorziet.

THE PET CHANNEL controleert de via deze website verzamelde persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze vertrouwelijk te behandelen. THE PET CHANNEL heeft alle redelijke technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. THE PET CHANNEL heeft ook aangepaste interne richtlijnen opgesteld die haar werknemers moeten naleven.

Aangezien de gegevens die u aan THE PET CHANNEL verstrekt via het internet (een open en niet-beschermd netwerk) worden doorgegeven, kan THE PET CHANNEL de veiligheid niet garanderen tijdens deze overdracht. Hetzelfde geldt voor e-mails die u naar THE PET CHANNEL stuurt. THE PET CHANNEL beveelt u daarom aan om geen gevoelige informatie via dit communicatiekanaal te versturen.

De website bevat hyperlinks waarmee u naar de websites van dochterondernemingen of verbonden ondernemingen van THE PET CHANNEL gestuurd wordt. Sommige van deze ondernemingen vallen onder buitenlands recht. Om die reden kan het zijn dat, bovenop deze Privacyverklaring, deze websites specifieke plaatselijke voorwaarden voor gegevensbescherming bevatten.

THE PET CHANNEL behoudt zichzelf het recht voor om de voorwaarden van deze Privacyverklaring te allen tijde in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving en marktpraktijken. De herziene Privacyverklaring wordt van kracht op het ogenblik dat deze online beschikbaar is. We raden u daarom aan om deze verklaring te lezen telkens als u de THE PET CHANNEL website raadpleegt.

Door uw persoonsgegevens op deze website in te voeren, gaat u ermee akkoord dat THE PET CHANNEL deze gegevens registreert, verzamelt en verwerkt voor de volgende doeleinden:

(1) het beantwoorden van de verzoeken die u via deze websites heeft gestuurd,
(2) het sturen van informatiediensten of nieuwsbrieven waarop u bent ingeschreven,
(3) het u vragen om de onderneming, het merk of de website te beoordelen, louter per e-mail,
(4) het testen en monitoren van de kwaliteit van de website te testen en te monitoren,
(5) het naleven van de wet- en regelgevende vereisten,
(6) het aanwerven, als u via de website heeft gereageerd op een vacature bij THE PET CHANNEL.

Toegang tot de door THE PET CHANNEL tijdens uw bezoek aan de website verzamelde persoonsgegevens is beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
Deze gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

De persoonsgegevens die u aan THE PET CHANNEL verstrekt, kunnen worden doorgestuurd naar dochter- en verbonden ondernemingen waarvan THE PET CHANNEL meerderheidsaandeelhouder is, onderaannemers of dienstverleners van wie de tussenkomst noodzakelijk is voor het bereiken van één van de bovenvermelde doelen. Als de overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt naar een buiten de Europese Unie gevestigde entiteit in een land dat niet over het gepaste niveau van bescherming beschikt, dan zal THE PET CHANNEL het passende beschermingsniveau afdwingen aan de hand van geschikte contractuele bepalingen.

Als u zich online heeft ingeschreven voor een informatiedienst of een nieuwsbrief, dan heeft u de mogelijkheid om zich op elk ogenblik weer uit te schrijven, ofwel rechtstreeks online, ofwel door THE PET CHANNEL schriftelijk of per e-mail een verzoek hiertoe te sturen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die THE PET CHANNEL heeft verzameld, en u kunt verzoeken deze te laten corrigeren of schrappen. Om uw consultatie van haar website te vergemakkelijken of te optimaliseren, maakt THE PET CHANNEL mogelijk gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine documentjes die het navigatiecomfort verbeteren en informatie verzamelen over het gedrag van de bezoekers van de website. U kunt beslissen of u geïnformeerd wenst te worden over de aanwezigheid van cookies, ze aanvaarden of verwerpen, door de configuratie van uw internetbrowser erop af te stemmen. U aanvaardt dat het weigeren van cookies de doeltreffendheid van uw navigatie nadelig kan beïnvloeden.